قربانیان ایرانی عملیات جاسوسی حکومت

The Treadstone71 article names Hojjat Qalizadeh as the Manging Director of Rana Smart Computing

وبسایت تِرد استون 71 (Treadstone 71) چند هفته پیش طی گزارشی یک سری فغالیت های جاسوسی حکومت ایران علیه مردم این کشور را فاش کرد. یافته های مورد اشاره در این گزارش با یافته های خبرگزاری سایبر ایران (https://irancybernews.org/en/ICNA/6/411/) همخوانی کامل دارد. بر اساس اطلاعات بدست آمده می توان دریافت که گرستره فعالیت های نظارتی و جاسوسی ارگان های حکومتی نه تنها علیه ایرانیان خارج از کشور بلکه ایرانیان مقیم کشور خود نیز چقدر است.

شرکت مورد اشاره در گزارش ترد استوننام دارد که بکارگیری چنین شرکتی برای پیشبرد اهداف جاسوسی علیه مردم ایران به وضوح نشان می دهد که حکومت ایران تا چه حد حاضر است بجای بهره برداری از منابع مالی و استعدادهای درخشان نخبگان علمی کشور برای رفع نیازمندی ها و بهبود وضع مردم، برای جاسوسی از مردم و ملت ایران به هدر بدهد.

شواهد نشان می دهد فعالیت های جاسوسانه حکومت سرقت ایمیل های دانشجویان و اطلاعات حقوق کارکنان شرکت های مختلف را در بر می گیرد که به سختی می توان توجیه قانع کننده ای را برای این کار اندیشید. از دیگر قربانیان اینگونه عملیات جاسوسی، همان ایرانیان مهاجری به شمار می روند که در گزارش ما در باره بدافزار Corrupt Kitten به آنها اشارده داشتیم. بدافزار Corrupt Kitten برای سرقت مدارک شخصی و نظارت بر رفتار ایرانیان خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

 

Iranian government continues to spy on Iranian citizens

A recent article published on the Treadstone71 website exposes even more activity of the Iranian government against its own people.

These findings are the same as our own (https://irancybernews.org/en/ICNA/6/411/), showing how far the Iranian government’s surveillance goes, and that it is not limited to people who live outside Iran.

The company in question is called Rana Smart Computing. They are another example of how Iran is clearly wasting its money and talented peoples to spy on our own people, instead of other areas where it is needed.

This spying included stealing emails from the students of university and employee pay records – the moral justification of this is surely questionable. Other victims were Iranian citizens who had left the country, the same victims that were identified in the Iranian Cyber News Agency investigation into the CORRUPT KITTEN malware which was used to steal very personal documents and monitor the behavior of Iranian citizens abroad.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *